IJmuiden Vis Online

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site
Uw winkelwagen is leeg

U bent momenteel op:

ALGEMENE VOORWAARDEN


Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die in onze webshop worden aangeboden,in de website ijmuidenvisonline.nl,hierna te noemen: “de webshop”. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

ijmuidenvisonline,hierna te noemen IJVOL, behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten. De overeenkomst tussen de klant en IJVOL komt tot stand door de bevestiging door IJVOL van de bestelling door de klant aan het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor het doen van een bestelling dient de klant de bestelprocedure op de Website in te vullen en te verzenden door middel van de afgebeelde verzendbutton.

IJVOL  is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt IJVOL dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee.

Wijnproducten of andere alcoholische producten worden niet geleverd aan personen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt. Door een bestelling te doen van een of meer wijnproducten of andere alcoholische producten, verklaart de klant dat hij tenminste de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt.

De administratie van IJVOL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Gegevens

De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

IJVOL garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel, dan wel in het kader van de uitbesteding van (een deel van) haar dienstverlening aan derden.

IJVOL zal de gegevens van de klant verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de klant na te kunnen komen en/of de aanvraag van de klant in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail adres van de klant worden gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van bepaalde soortgelijke producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt door contact op te nemen met info@ijmuidenvisonline.nl

De klant heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met IJVOL door te mailen naar info@ijmuidenvisonline.nl

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

IJVOL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en IJVOL of het gebruik van de aan de klant geleverde producten of diensten.

Onverminderd het vorenstaande, is de aansprakelijkheid van IJVOL uit welken hoofde dan ook beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel, naar keuze van IJVOL, terugbetaling van de koopprijs.

De hiervoor beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van IJVOL of haar leidinggevenden.

IJVOL is niet aansprakelijk voor onjuiste prijsopgaven en overige onjuistheden.

Particuliere prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De in de webshop vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Bij verse producten kunnen de prijzen die in de webshop zijn vermeld enigszins afwijken van de werkelijke prijzen. Ook de hoeveelheden terzake van verse producten kunnen enigszins afwijken van de bestelde hoeveelheid; de werkelijk geleverde hoeveelheden worden aan de klant in rekening gebracht.

Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

IJVOL kan niet aan haar aanbiedingen, prijsopgaven en overige productinformatie worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en overige daadwerkelijke kenmerken van de producten.

Betaling
Er kan worden betaald met de op de site vermelde betalingsmethoden. Deze kunnen in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden.

IJVOL is niet aansprakelijk voor eventuele storingen tijdens de bestelling en/of de betaling.

Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IJVOL te melden.

Bij betaling per eenmalige machtiging, Ideal of Creditcard geschiedt de betaling vooraf aan IJVOL. Indien het product wordt geretourneerd binnen de voorwaarden zal de betaling binnen dertig dagen geretourneerd worden via IJVOL.

Bij betaling onder rembours worden extra kosten in rekening gebracht. Het verschuldigde bedrag aan IJVOL dient binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen te worden voldaan.

Als de klant de betalingstermijn overschrijdt is hij in verzuim vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden. Vanaf die dag is de klant een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van de maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als de betaling plaatsvindt na een aanmaning van IJVOL worden € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Als IJVOL de vordering aan een incassobureau uitbesteedt, komen deze kosten voor rekening van de klant. Het vorenstaande geldt onverminderd andere rechtsmiddelen die aan IJVOL  ten dienste staan.

Als niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan, behoudt  IJVOL het recht de overeenkomst en eventueel hiermee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Levering
De in de webshop opgegeven leveringsdata- en termijnen zijn als benadering opgegeven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hiervan via email of telefonisch op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De bestelling wordt geleverd zodra alle producten leverbaar zijn. Op verzoek kunnen producten die niet op voorraad zijn, nageleverd worden. Extra verzendkosten zijn dan voor rekening van de koper.

De bezorgkosten worden in de webshop vermeld. (prijswijzigingen voorbehouden)

 

Getoonde producten op foto.

De producten getoond op de foto’s in de webshop kunnen iets afwijken van de geleverde producten.

Dit omdat IJVOL met verschillende visleveranciers samenwerkt,en omdat wij nastreven om onze klant

Het beste visproduct te leveren.

Ook zijn wij mede afhankelijk van weers- en wind invloeden en van geboden kwaliteit.het retourneren van producten.
De klant is gerechtigd om producten te retourneren.Dit alleen in overleg met IJVOL en met een geldige reden, tenzij het verse producten betreft. IJVOL zal alsdan na ontvangst van het geretourneerde product het door de klant betaalde bedrag retourneren mits het product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. De retourzending dient vooraf per e-mail te worden gemeld op info@ijmuidenvisonline.nl

De kosten van het terugzenden van het desbetreffende product komen voor eigen rekening van de klant.

Klachtenregeling
De klant dient binnen 24 uur na de ontvangst van de bestelde producten eventuele klachten aan IJVOL te melden door contact op te nemen via de email. IJVOL zal deze klacht in behandeling nemen en de klant daaromtrent telefonisch of per e-mail berichten.

Taal van de overeenkomst
IJVOL is beschikbaar in het Nederlands. Dat is ook de taal die zal worden gebruikt voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en IJVOL.

Overmacht
In geval van overmacht is IJVOL niet verplicht de verplichtingen en afspraken richting de klant na te komen. IJVOL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IJVOL zijn verbintenis moet nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. IJVOL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.